TERMENI ȘI CONDIȚII
CLIENT – persoana fizică sau juridică, deținător card
CONTRACT – act juridic tipizat (dar cu posibilitate de negociere a prevederilor) încheiat între MAR BIPRO SRL și Client, prin care
MAR BIPRO SRL se obligă să predea un bun (produse textile) în proprietate Clientului, iar aceasta se obligă să preia bunul şi să plătească prețul convenit.
BANCĂ – instituție financiară care emite și/sau acceptă spre plată carduri bancare în conformitate cu legislația Republicii Moldova, pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotarele ei.
CARD BANCAR – cardul de credit sau debit, Visa, MasterCard sau American Express (inclusiv Visa Electron și Maestro) emis de către Băncile din Moldova, precum și cele emise de către Băncile străine (cu protecție 3D Secure), constituind un instrument de plata fără numerar, ce oferă Plătitorului posibilitatea de a efectua operațiuni cu mijloace bănești care se află în conturile bancare ale Plătitorilor.
CONTUL CLIENTULUI – contul electronic personal al clientului înregistrat în sistemul electronic utilizat pentru a ține evidența intrărilor și a ieșirilor de mijloace financiare destinate pentru achitarea de către Produsele Textile cumpărate.
OPERAȚIUNE FRAUDULOASĂ – Operațiunea cu card bancar, nesancționată și neconfirmată de către deținătorul cardului (Plătitor).
PLĂTITOR – orice persoană fizică, persoană juridică deținătoare a unui card bancar valid, care inițiază un transfer de mijloace bănești prin Internet, pentru suplinirea contului în folosul clientului.
PLĂTITOR ONLINE – transfer de mijloace bănești efectuate de către Plătitor, în folosul clientului pentru suplinirea contului clientului prin intermediul Cardului Bancar, utilizând rețeaua Internet
MAR BIPRO SRL – un sistem automatizat care aparține MAR BIPRO SRL destinate pentru ținerea evidenței operațiunilor privind achiziționarea Produselor Petroliere de către client.
DESCRIERE GENERAL
2.1. Pot fi reîncărcate conturile tuturor clienților, persoane fizice sau juridice.
2.2. Pentru a efectua plata, Plătitorul va furniza datele propriului său Card bancar, cum ar fi numărul bancar, perioada de valabilitate și codul secret ce permite efectuarea plăților online. Transferul acestor date se va efectua cu respectarea măsurilor de siguranță disponibile în cadrul Băncii ce a emis cardul bancar respectiv. Datele vor fi transferate către serverul autorizat al Băncii prin intermediul unui canal securizat (protocol SSL). Informația se transmite în formă criptată și se păstrează doar pe serverul specializat al sistemului de plată al Băncii emitente a cardului bancar al Plătitorului și al băncii care deservește sistemul de suplinire online.
2.3. Toate achitările se efectuează în moneda națională – lei moldovenești (MDL). În cazul în care valuta operațiunii diferă de valuta achitărilor, convertirea sumei operațiunii se efectuează conform cursului la operațiunea cu carduri din ziua decontării, ale băncii care deservește sistemul de Plăți online.
2.4. Plătitorul este responsabil de introducerea corectă și completă a tuturor datelor cerute.
LIMITĂRI
3.1. Transferul mijloacelor bănești prin intermediul suplinirii online, se efectuează luând în calcul următoarele limitări:
3.1.1. Plata online nu poate fi efectuată în cazul în care Plătitorul are o interdicție asupra efectuării plăților.
3.1.2. Pentru a putea efectua Plata online, față de client nu trebuie să fie aplicată nici o modalitate de încetare a vînzării Produselor textile legate de neachitarea de către client a prețului Produselor Textile.
3.1.3. Restricții privind suma plății:
– suma unei plăți-trebuie să fie de cel puțin 20 lei.
– suma unei plăți-trebuie să fie de cel mult 5000 lei
3.2. MAR BIPRO SRL își rezervă dreptul de a modifica unilateral limitele de plată pentru Plătitori.
3.3. Plătitorul poate solicita rambursarea mijloacelor bănești transferate în cazul rezoluțiunii contractului de vânzare-cumpărare a produselor textile și a încetării raporturilor juridice între Client și MAR BIPRO SRL, printr-o cerere adresată companiei.
3.4. Întrucât MAR BIPRO SRL nu efectuează transferuri de mijloace bănești și nu prestează servicii bancare sau de plată, toată răspunderea privind corectitudinea efectuării transferului, o poartă exclusiv Banca și Plătitorul, iar toate pretențiile privind rambursarea mijloacelor transferate în cadrul suplinirii online, se soluționează nemijlocit între Banca emitentă și Plătitor.
3.5. MAR BIPRO SRL nu este responsabil:
a) pentru orice operațiune frauduloasă rezultatul din acțiunile sau inacțiunile Plătitorului sau a terților părți, sau pentru orice consecințe sau erori survenite în urma neglijenței Plătitorului privind securitate și confidențialitatea contului și parolei sale.
b) pentru orice prejudicii directe sau indirecte, cauzate clientului sau Plătitorului de nefuncționarea sau funcționarea necorespunzătoare a serviciului de suplinire online, a acestui site web sau alte site-uri web, în legătură cu acesta. Toate pretențiile Plătitorului le poate adresa, după caz, Băncii emitente a cardului bancar. Plătitorul acceptă această limitare a responsabilității MAR BIPRO SRL. În cazul în care Plătitorul nu acceptă prezentele Condiții, Plătitorul nu va utiliza acest serviciu, prin intermediul site-ului MAR BIPRO SRL.
COMISIOANE
4.1. La transferul mijloacelor bănești, nu se percepe comision.
ALTE CONDIȚII
5.1. Clienții sunt anunțați despre încetarea sau modificarea prezentelor Condiții prin intermediul paginii-web al MAR BIPRO SR www.cottony.md Prezentele Condiții se consideră modificate din momentul afișării Condițiilor modificate pe pagina web sau din momentul indicat în anunț.
5.2. MAR BIPRO SRL nu are acces la, respectiv nu prelucrează și nu păstrează informații confidențiale legate de Cardurile bancare ale Plătitorului și nu este responsabil de confidențialitatea informației furnizate de Plătitor prin intermediul canalelor de comunicații deschise (internet).
5.3. Prin utilizarea serviciului, Plătitorul/Client își manifestă acordul expres cu privire la prelucrarea datelor sale personale de către Operator, în scopul confirmării plății și transmiterea oricărei informații în legătura cu plata efectuată. Datele furnizate de Plătitor trebuie sa fie complete și corecte. Datele cu caracter personal vor putea fi transmise autorităților sau organelor de resort competente din țară sau de peste hotare, cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau efectuării unor alte verificări justificate în baza legii.
5.4. Mijloacele bănești transferate pot fi utilizate exclusiv pentru achitarea Produselor Textile cumpărate de la MAR BIPRO SRL. Aceste mijloace financiare nu pot fi utilizate de către client sau Plătitor în orice alte scopuri, inclusiv pentru achitarea a unor alte produse sau mărfuri de la MAR BIPRO SRL. În caz de folosire abuzivă sau neautorizată a serviciului, MAR BIPRO SRL își rezervă dreptul de a limita, suspenda sau anula fără preavizarea accesul Plătitorului sau clientului la serviciul.
5.5. MAR BIPRO SRL își rezervă dreptul de a anula transferul efectuat și de a returnare suma plății transferate anterior în contul personal al clientului, dacă plata este suspectată ca fiind o operațiune frauduloasă sau dacă alte motive obiective impun acest lucru.
5.6. Plătitorul este responsabil de utilizarea Cardului bancar și poartă răspunderea pentru orice acțiuni ale persoanelor terțe, efectuarea din numele Plătitorului la utilizarea Cardului bancar al Plătitorului.
5.7. Plătitorii și/sau clienții vor răspunde pentru orice prejudicii, directe sau indirecte, aduse MAR BIPRO SRL cu intenție sau din culpă (neglijența sau imprudența) proprie sau a persoanelor pentru care răspunde, sau ca urmare a folosirii frauduloase a serviciului, a nerespectării obligațiilor contractuale prevăzute de prezentele Condiții sau a săvârșirii altor fapte ilicite de către aceștia.
5.8. Orice litigii între părți vor fi soluționate amiabil. În cazul în care litigiu nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, acesta se va soluționa de către instanțele competente din Republica Moldova, conform legii Republicii Moldova.
5.9. Prin utilizarea serviciului, plătitorul acceptă toate clauzele prezentelor Condiții și este de acord cu condițiile de limitare a răspunderii MAR BIPRO SRL.